Home Visa วีซ่า

ผู้เข้าชม

  โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

  ทัวร์เอเชีย

  ทัวร์จีน

  ทัวร์ไต้หวัน

  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี

  ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

  ทัวร์สิงคโปร์/มาเลเซีย

  ทัวร์บาหลี

  ทัวร์ดูไบ/อียิปต์

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์ยุโรป

  ทัวร์อเมริกา

  ทัวร์แอฟริกา

  ทัวร์อินโดไชน่า

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์กัมพูชา

  โปรแกรมทัวร์ในประเทศ

  ภาคเหนือ

  ภาคกลาง

  ภาคใต้

  ภาคอีสาน

  ภาคตะวันออก

  ภาคตะวันตก

การขอวีซ่า


 

VISA PAKISTAN

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศปากีสถาน

1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา

2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์

    ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

8. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

10. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

11. Booking ตั๋วเครื่องบิน

12. ใบจองโรงแรม

13. ประกันการเดินทาง

          
 

 

VISA SRI LANKA

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศศรีลังกา

1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา

2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

4. Booking ตั๋วเครื่องบิน

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศศรีลังกา

- (พาสปอร์ตไทย) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

          
 

 

VISA MALAYSIA

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย

1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา

2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

3. สำเนาหน้า VISA ในเมืองไทย

4. Work Permit (ต่างชาติ)

5. Booking ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

6. ใบจองโรงแรม หรือ ทำจดหมายนำในกรณีไปท่องเที่ยวโดยไม่รู้จักใครในประเทศมาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย

- (พาสปอร์ตแคนาดา) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

- กรณีเป็นคนต่างด้าว มีถิ่นที่อยู่ ให้นำเล่มจริง (พร้อมสำเนา)

- (พาสปอร์ตไทย) ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

- (ท่องเที่ยว / ต่างชาติ) จะต้องมีหนังสือรับรองจากประเทศมาเลเซีย หรือ มีคนรู้จักที่ประเทศมาเลเซีย หรือ

  ให้ทำจดหมายชี้แจงว่าไปทำอะไรในประเทศมาเลเซีย

          
 

 

VISA JORDAN

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศจอร์แดน

1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา

2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์

    ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

8. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

10. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

11. Booking ตั๋วเครื่องบิน

12. ใบจองโรงแรม

13. ทำรายการทัวร์แสดงรายละเอียดคร่าวๆ

          
 

 

VISA ROMANIA

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศโรมาเนีย

1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา

2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์

    ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

8. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

10. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

11. Booking ตั๋วเครื่องบิน

12. Tourist Voucher / (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศโรมาเนียเท่านั้น) แล้วส่งเอกสาร (ตัวจริง) กลับมาที่

      ประเทศไทยเพื่อยื่นวีซ่า

13. ประกันการเดินทาง

          
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 2 of 12