Home Visa วีซ่า

ผู้เข้าชม

  โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

  ทัวร์เอเชีย

  ทัวร์จีน

  ทัวร์ไต้หวัน

  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี

  ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

  ทัวร์สิงคโปร์/มาเลเซีย

  ทัวร์บาหลี

  ทัวร์ดูไบ/อียิปต์

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์ยุโรป

  ทัวร์อเมริกา

  ทัวร์แอฟริกา

  ทัวร์อินโดไชน่า

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์กัมพูชา

  โปรแกรมทัวร์ในประเทศ

  ภาคเหนือ

  ภาคกลาง

  ภาคใต้

  ภาคอีสาน

  ภาคตะวันออก

  ภาคตะวันตก

การขอวีซ่า


 

VISA FRANCE

เอกสารในการขอวีซ่าฝรั่งเศส

1. พาสพอร์ตตัวจริง + สำเนา

2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

4. จดหมายรับรองการทำงาน

5. หลักฐานทางการเงิน

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. ใบจองโรงแรม

8. ประกันการเดินทาง (วงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท)

9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศฝรั่งเศส  (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

 

 

VISA FINLAND

เอกสารในการขอวีซ่าฟินแลนด์

1. พาสพอร์ตตัวจริง + สำเนา

2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

4. จดหมายรับรองการทำงาน

5. หลักฐานทางการเงิน

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. ใบจองโรงแรม

8. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

 

 

 

VISA ESTONIA

เอกสารในการขอวีซ่าเอสโตเนีย

1. พาสพอร์ตตัวจริง + สำเนา

2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

4. จดหมายรับรองการทำงาน หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา - นักเรียน

5. หลักฐานทางการเงิน

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. ใบจองโรงแรม

8. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

 

 

VISA ENGLAND

เอกสารในการขอวีซ่าอังกฤษ

          1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา

          2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

          3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

          4. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

          5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

          6. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร

               หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)

          7. Booking ตั๋วเครื่องบิน

          8. ใบจองโรงแรม

          9. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)

          10. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

 

 

VISA EGYPT

เอกสารในการขอวีซ่าอียิปต์

          1. หนังสือเดินทาง ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) + พร้อมสำเนา

          2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป รูปสีพื้นหลังขาว (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

          3.  จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน

          4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

          5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

          6. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร

          หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว

          7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

          8. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)

          9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

          10. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

          11. Booking ตั๋วเครื่องบิน

          12. ใบจองโรงแรม

          13. ประกันการเดินทาง 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 12